Факультети-учасники

Хімічний факультет

Хімічний факультет сьогодні - це високий рівень професорсько-викладацького складу, передові досягнення в науці, широке впровадження наукових досягнень в учбовий процес, високий матеріально-технічний рівень. Факультет підтримує плідні наукові та освітні зв'язки з провідними науковими і учбовими центрами Європи, Росії, США, Бразилії, Ізраїлю, Японії та з центрами в інших державах.

Хімія в університеті викладається з перших років його існування. Перший в світі курс фізичної хімії був прочитаний видатним хіміком М. М. Бекетовим в Харківському університеті у 1865 році. Сьогодні факультет об'єднує 6 кафедр: фізичної хімії, неорганічної хімії, хімічної метрології, органічної хімії, хімічного матеріалознавства та прикладної хімії, де працюють 15 професорів та 35 доцентів, навчаються близько 350 студентів. Передбачені бюджетні та контрактні форми навчання на заочному та денному відділеннях. Разом із класичними спеціалізаціями сьогодні факультет пропонує нові напрямки: «Фармацевтична хімія», «Комп'ютерна хімія і молекулярний дизайн», «Екогеохімія нафти та газу». На факультеті створено всі умови для науково-дослідної роботи студентів, працює студентське наукове товариство, студенти хімічного факультету приймають участь в наукових конференціях в різних містах України і за кордоном.

Випускники хімічного факультету успішно працюють за фахом в хіміко-аналітичних лабораторіях в фармацевтичних компаніях, органах державної сертифікації та експертизи, екологічного та митного контролю, на хімічних підприємствах і в приватних фірмах, продовжують наукову діяльність в наукових лабораторіях та інститутах, викладають хімію у вищих і середніх навчальних закладах. Студенти, які отримали диплом магістра з відзнакою, можуть продовжити навчання в аспірантурі за напрямами: фізична хімія, органічна хімія, аналітична хімія, або продовжити навчання в аспірантурі в університетах Європи, США та Росії.

Факультет геології, географії, рекреації і туризму

Факультет є одним із найстаріших навчальних підрозділів Харківського університету: у 1807 році був заснований Мінералогічний кабінет, а в 1837 – кафедра мінералогії. Сьогодні факультет має значний науково-педагогічний потенціал. На п’яти кафедрах факультету працюють 18 докторів наук, професорів, 28 кандидатів наук, доцентів. На факультеті діють дві спеціалізовані ради з захисту кандидатських дисертацій.

Підготовку студентів та наукові дослідження на факультеті здійснюють 5 кафедр: кафедра мінералогії, петрографії та корисних копалин (вивчення геологічної будови нафтогазових родовищ Дніпровсько-Донецької западини, їх розробка та способи інтенсифікації; розробка структурно-геохімічних методів прогнозування і пошуків нафти і газу); кафедра геології (морфологія, мікроструктура, палеобіогеографія, безхребетних та нанопланктону України та світу; науковий геологічний туризм); кафедра гідрогеології (дослідження процесів формування підземних вод, трансформації хімічного складу підземної гідросфери, порушення її режиму під впливом антропогенних факторів); кафедра фізичної географії і картографії (проблеми безперервної географічної освіти, розробка наукових основ еколого-природоохоронного, освітянського і комплексного тематичного картографування); кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства (світове господарство та регіональна економіка, розміщення продуктивних сил та регіонознавство, екскурсознавство та рекреаційна діяльність).

Факультет активно співпрацює з Академією наук України, з профільними науково-дослідними установами, владними структурами. Щороку професорсько-викладацький склад факультету, його студенти і аспіранти публікують більше сотні статей у фахових вітчизняних і міжнародних виданнях, а також монографії, науково-методичну літературу, беруть участь в українських і міжнародних конференціях в багатьох країнах світу.

Екологічний факультет

Екологiчний факультет створено у 2007 році. На екологічному факультеті у тісній співпраці функціонують три кафедри: екології та неоекології, моніторингу довкілля та природокористування, екологічної безпеки та екологічної освіти, та дві навчально-наукові лабораторії: еколого-токсикологічних досліджень та аналітичних екологічних досліджень.

Екологічний факультет готує сучасних екологів на широкiй мiждисциплiнарнiй основi за напрямком «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». В навчальному процесі активно використовуються інноваційні навчально-методичні доробки, впроваджено дистанційне навчання, практикуються лекції провідних вчених європейських університетів в форматах on-line та off-line, значний обсяг навчальної програми припадає на навчальні та виробничі практики. Також здійснюється обмін студентами та викладачами, зокрема в рамках програми Еразмус+, діє програма подвійних дипломів з Лодзською Політехнікою (Польща) для бакалаврів.

Тематика науково-дослідних робіт факультету охоплює сучасні проблеми охорони навколишнього середовища, теоретичні й практичні аспекти екологічного менеджменту, нормування забруднення, екологічного моніторингу, моделювання стану природних комплексів та ін. На факультеті з 1999 року виходить науковий журнал «Людина та довкілля. Проблеми неоекології», а з 2005 року – «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Екологія». Щорічно виходять наукові видання за матеріалами конференцій: «Охорона довкілля» (збірник наукових праць Всеукраїнських наукових Таліївських читань) та «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (збірники наукових праць Міжнародних наукових конференцій студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених).