Навчальні дисципліни

 

Хімія вуглеводневих енергоносіїв

Курс формує у слухачів знання про хімічну природу вуглеводневих енергоносіїв – нафти, природного газу та продуктів їх промислової переробки. Розглядаються особливості будови, реакційна здатність та фізико-хімічні властивості компонентів вуглеводневої сировини – органічних сполук, що входять до складу нафти і газу, наукові основи та напрямки технології їх промислової переробки, основні споживчі характеристики найбільш важливих нафтопродуктів. Невід’ємною складовою курсу є методи встановлення складу і контролю якості вуглеводневих енергоносіїв, сучасні методики фізико-хімічного аналізу, що застосовуються у енергетичній галузі, а також лабораторні прилади і апаратура для проведення аналізу хімічного складу та параметрів якості вуглеводневих енергоносіїв. Лабораторний практикум забезпечує знайомство слухачів з аналітичним лабораторним обладнанням нафтогазової галузі і формування в них практичних навичок у визначенні хімічного складу і відповідності встановленим стандартам вуглеводневої сировини та продуктів її хімічної переробки.

Дорошенко Андрій Олегович
доктор хімічних наук, професор кафедри органічної хімії хімічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна. Має багаторічний досвід викладання широкого спектру загальних та спеціальних хімічних дисциплін у галузі органічної, біоорганічної, фізико-органічної хімії. Галузь наукових інтересів - органічні ароматичні та гетероциклічні люмінесцентні сполуки, випромінювання флуоресценції з аномально високим Стоксовим зсувом, реакційна здатність органічних молекул у основному та електронно-збудженому станах, реакція фотопереносу протона, флуоресцентні зонди і хемосенсори. Автор понад 100 публікацій, включених до наукометричної бази SCOPUS.
  Свєчкарьов Денис Андрійович
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник НДІ хімії, доцент кафедри органічної хімії хімічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна. Окрім викладання хімічних дисциплін, займається розробкою та впровадженням у навчальний процес іноваційних методів, а також має багатий досвід науково-популяризаторської роботи у сфері природничих наук. Наукові інтереси – дизайн та синтез органічних люмінофорів із кількома смугами флуоресценції, реакція фотопереносу протона, флуоресцентні зонди та сенсори, нелінійні оптичні методи дослідження надшвидкої динаміки органічних молекул у збудженому стані.

Хімія технологічних розчинів

Хіміко-метрологічне забезпечення в добутку вуглеводнів

Метою курсу є характеристика основних методів хімічного аналізу, що використовуються для контролю якості нафтопродуктів та природного газу, проведення екологічного моніторингу. Також присвячено увагу питанням відбору проб, їхній підготовці, а також загальним питанням, що пов’язані з вимірюванням, обробкою та інтерпретацією результатів хімічного аналізу. При видобуванні нафти та газу безпосереднє вилучення вуглеводнів з надр є лише частиною роботи. Для нафти та газу є технічні умови, згідно яких необхідно контролювати їхній хімічний склад. Також необхідним є проведення аналізу води, повітря та ґрунту в місцях видобування вуглеводнів для своєчасного виявлення забруднювачів навколишнього середовища. В цьому допоможуть такі методи хімічного аналізу, як газова хроматографія, спектрофотометрія, атомна спектроскопія, титриметрія, потенціометрія та кулонометрія. У межах лабораторного практикуму студенти засвоять основні принципи роботи, спираючись на які можна буде виконати аналіз за будь-якою методикою.

Юрченко Олег Іванович
доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімічної метрології, заступник декана хімічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна з учбової роботи. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України», член Академії наук вищої освіти України. Є автором підручників, навчально-методичних посібників з дисципліни «Аналітична хімія», більш ніж 180 наукових статей. Серед наукових інтересів – дослідження метрологічних характеристик атомно-абсорбційного, атомно-емісійного з індуктивно-зв’язаною плазмою, рентгено-флуоресцентного та емісійного спектрального визначення вмісту металів в нафтопродуктах, водах різного походження, повітрі промислових підприємств, продуктах харчування і інших багатокомпонентних системах.
  Нікітіна Наталія Олександрівна
кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімічної метрології хімічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна. Співавтор понад 20 статей, монографії, має 7 методичних праць. Щороку є керівником кваліфікаційних робіт магістрів та спеціалістів. Наукові інтереси – тестовий аналіз: розробка нових тест-систем для скринінгу об’єктів навколишнього середовища; оцінювання метрологічних характеристик методик з візуальною індикацією. Досліджує рівноваги комплексоутворення, стійкості комплексних сполук та їхній склад у гомогенному та гетерогенному середовищі. Також займається синтезом сорбентів для твердофазної екстракції, інверсійною вольтамперометрією, гель-електрофорезом.

Петрофізика нафтогазових колекторів та флюїдоупорів

Нафта і газ, на відміну від твердих копалин, є рухомими. Їх переміщення в пористому середовищі гірських порід залежить від фізичних властивостей породи-колектора. Кількісні параметри колекторів і флюїдоупорів – основа для визначення оптимального режиму розробки родовищ, оцінки запасів вуглеводнів, визначення способів інтенсифікації видобутку, оцінки екологічних ризиків, які при цьому можуть виникати. Метою курсу є формування знань про фізичні властивості порід нафтових і газових родовищ, теоретичні та практичні аспекти петрофізичних досліджень колекторів та флюїдоупорів, про фізичні основи збільшення нафто- та газовіддачі пластів. Обовя’зковою складовою дисципліни є лабораторні заняття, на яких студенти засвоять практичні прийоми методик визначення колекторських властивостей гірських порід, а також навчаться розраховувати та будувати петрофізичні залежності за даними промислово-геофізичних досліджень свердловин і керну.

Фик Ілля Михайлович
доктор технічних наук, професор, академік Української нафтогазової академії, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Завідувач кафедри розробки родовищ нафти, газу та конденсату НТУ «ХПІ». Також очолює кафедру мінералогії, петрографії і корисних копалин ХНУ імені В. Н. Каразіна. Наукові та виробничі досягнення стосуються підрахунку запасів газу, розробки петрофізичної моделі залишкової газонасиченості пласту, вибору систем розробки газоконденсатних родовищ України, розробки нових систем підвищення вилучення вуглеводнів з пласта, ступінчатому сайклінг-процесу тощо. У науковому доробку має більше 400 наукових праць.
  Горелик Станіслав Ігорович
магістр геології, старший викладач кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин ХНУ імені В. Н. Каразіна. Наукові інтереси: вивчення геологічної будови та прогнозування родовищ нафти і газу за допомогою дистанційних аерокосмічних досліджень. Серед наукових досягнень – розробка методів побудови геомоделей зон ймовірних підтоплень на основі аерокосмічних та контактних вимірювань. У 2014 році пройшов передзахист кандидатської дисертації на здобуття степені кандидата технічних наук.

Прогнозування, пошук та розвідка родовищ вуглеводнів

Розробка та експлуатація нафтових та газових родовищ

Видобуток нафти та газу визначається трьома складовими: техніка та технологія буріння свердловин, пошукова геологія, інтенсифікація роботи свердловин і підземна гідравліка (гідрогазодинаміка в пластах та мережах). Розробка сучасних родовищ повинна враховувати комплексний ефект та теоретичні можливості зазначених складових. Навчальна дисципліна подає комплексне уявлення про розробку та основні аспекти експлуатації нафтогазових родовищ, супутні технологічні процеси. Розглядає основні процеси розробки родовищ нафти та газу, базові технології і системи підтримування пластового тиску, підвищення вуглеводневилучення із пластів, способи і технології експлуатації, дослідження, інтенсифікації роботи свердловин. Розкриває основи теорії припливу пластових флюїдів до вибою свердловин, піднімання багатофазних потоків у стовбурі свердловин. Висвітлює питання збирання і підготовки нафти, газу та води на промислах. Особливо актуальними темами дисципліни є підбір оптимальних методів інтенсифікації для конкретних родовищ, напрямків дорозвідки та дорозробки родовищ, вивчення та узагальнення кращого геолого-промислового досвіду.

Фик Михайло Ілліч
кандидат технічних наук, член-кореспондент Української нафтогазової академії, сертифікований проектувальник нафтогазових систем та споруд. Доцент кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин ХНУ імені В. Н. Каразіна. Перед тим працював інженером в управлінні магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» (з 1995 по 2010 рік), де готував свої перші наукові статті, патенти, брав участь в науково-дослідних роботах. З 2011 року – заступник начальника науково-проектного департаменту працює в ТОВ «Карпатигаз». Автор більше 40 наукових праць, двох навчальних посібників.
  Хріпко Олена Іванівна
старший викладач кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин ХНУ імені В. Н. Каразіна. Закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «географія». В 1990-1991 роках пройшла навчання на курсах перепідготовки спеціалістів у галузі екології при МДУ імені М. В. Ломоносова і отримала кваліфікацію «еколог». З 1989 по 2011 рік працювала на кафедрі географічного моніторингу та охорони природи. Має більше 20 наукових публікацій. Викладає навчальні дисципліни «Екологія», «Основи наукових досліджень».

Екологічний аудит та експертиза

Навчальна дисципліна «Екологічний аудит і експертиза» є складовою навчального плану з підготовки магістрів за програмою «Екогеохімія нафти і газу». Метою навчальної дисципліни «Екологічний аудит та експертиза» є формування у майбутніх фахівців знань з концептуальних основ та практичних компетенцій з екологічного аудиту та екологічної експертизи. В рамках навчальної дисципліни «Екологічний аудит та експертиза» розглянуто особливості використання екологічної експертизи та екологічного аудиту, як інструментів контролю в процесі державного екологічного управління та екологічного менеджменту; розкрито зміст, завдання та умови проведення екологічної експертизи та екологічного аудиту в Україні, охарактеризовано органи управління в сфері екологічної експертизи та аудиту. Значна увага приділена практичним основам організації та здійснення екологічної експертизи та екологічного аудиту на різноманітних об’єктах та територіях, особливо – на об’єктах, діяльність яких пов’язана з експлуатацією родовищ нафти та газу.

Тітенко Ганна Валеріївна
кандидат географічних наук, доцент, декан екологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна. Фахівець в галузі екологічної експертизи, екологічного менеджменту, екологічного ґрунтознавства. Протягом останніх 5 років приймала участь у реалізації 5 міжнародних науково-дослідницьких проектів (в т.ч. 2 проектів програми Темпус). Викладає навчальні дисципліни «Екологічна експертиза», «Ґрунтознавство», «Геохімія довкілля». У науковому доробку має понад 100 публікацій.
  Кравченко Наталія Борисівна
старший викладач кафедри екології та неоекології екологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, голова науково-методичної комісії екологічного факультету. Протягом кількох років працювала викладачем, потім старшим викладачем кафедри обліку та аудиту, а згодом – керівником методичної служби Харківського інституту управління. Серед наукових інтересів – економіка природокористування, екологічний менеджмент, екологічний облік і аудит.

Нормування антропогенного навантаження

Дисципліна формує компетентності, що дозволяють встановлювати, контролювати і дотримуватись нормативів якості навколишнього середовища, гранично допустимих навантажень на довкілля, а також інших нормативів в галузі природокористування, що гарантують збереження довкілля і забезпечення екологічної безпеки. В даному курсі також вивчаються законодавчо затверджені процедури регулювання діяльності суб’єктів господарювання в сфері охорони довкілля та раціонального природокористування; вимоги та умови одержання дозволів на викиди, скиди забруднюючих речовин, утилізацію відходів та землекористування; правила контролю за дотриманням встановлених нормативів ГДВ забруднюючих речовин; заходи з обмеження негативних впливів господарської діяльності на компоненти природного середовища; правила регулювання викидів за несприятливих метеорологічних умов, тощо. Результатом вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи у виробничих підрозділах, що забезпечують екологічно безпечну роботу підприємства та створення відповідної дозвільної і звітної документації.

Максименко Надія Василівна
кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри моніторингу довкілля та природокористування екологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна. До основних наукових інтересів належить ландшафтно-екологічне планування територій, організація управління в екологічній діяльності, та дослідження регіональних екологічних проблем. Має численні відзнаки за високі досягнення в науковій та науково-педагогічній діяльності. Автор понад 200 наукових праць, 5 підручників і 4 навчальних посібників, близько 20 навчальних та навчально-методичних посібників.
  Кочанов Едуард Олексійович
кандидат військових наук, доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування екологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна. Наукові інтереси зосереджено в галузі екологічної безпеки виробництва та територій з підвищеним антропогенним навантаженням, організація управління екологічної безпеки та дослідження регіональних екологічних проблем. Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, підручників та навчальних посібників.

Моніторинг довкілля

У рамках дисципліни висвітлюється необхідність створення та етапи удосконалення системи моніторингу довкілля і методи оцінювання екологічних ситуацій. Розкривається мета, завдання та принципи функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища в Україні, сучасний стан та перспективи її розвитку. Розглядаються ієрархічні рівні та класифікація системи моніторингу за видами її функціонування. Здійснюється аналіз основних законодавчих та нормативних документів, що використовуються для організації та проведення моніторингу. Також розглядаються питання щодо методичного, метрологічного, технічного, програмного, організаційного та наукового забезпечення функціонування системи державного моніторингу; основні методи фізико-хімічних, біологічних та дистанційних досліджень, екологічні проблеми нафтогазової галузі та екологічні риски і безпека нафтогазових об'єктів, дія об'єктів нафтогазового комплексу на атмосферу, дія об'єктів нафтогазового комплексу на водне середовище, дія нафтогазових об'єктів на грунт, рослинний і тваринний світ. Детально висвітлюється питання екологічного супроводу експлуатації об'єкту нафтогазового комплексу.

Некос Алла Наумівна
доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти ХНУ імені В. Н. Каразіна, заступник декана екологічного факультету зі студентської наукової роботи. Нагороджена почесним знаком «Відмінник освіти України». Член Науково-методичної ради МОН України, академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності. Спеціалізується в галузі моніторинг довкілля, екологічна безпека продуктів харчування, екологічна освіта, дистанційні методи досліджень в екології, екологія людини. У своєму доробку має понад 290 наукових публікацій, 23 навчальні підручники та посібники.
  Крайнюков Олексій Миколайович
доктор географічних наук, професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти ХНУ імені В. Н. Каразіна. Керує навчально-дослідної лабораторії еколого-токсикологічний досліджень екологічного факультету, яка атестована Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики на проведення вимірювань токсичності методом біотестування у сфері поширення державного метрологічного нагляду. Наукові інтереси зосереджено в галузі моніторингу довкілля та екотоксикології. Автор більше 100 наукових публікацій та 5 навчальних посібників.